clock menu more-arrow no yes mobile

Hajimaru Ramen

200 East Girard Avenue, , PA 19125

(215) 426-8700